Etický kodex koncernu AGROFERT

PROGRAM COMPLIANCE A ETICKÁ LINKA TELL US

V koncernu AGROFERT je kladen důraz na to, aby při výkonu každodenních činností společností, které jsou součástí koncernu, byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Za účelem nastavení standardů byl přijat Program Compliance, jehož součástí je i Etický kodex obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla koncernu.

Součástí opatření, která mají napomáhat ke zjištění a odstranění protiprávního nebo neetického jednání, je zřízení etické linky Tell Us , jejímž prostřednictvím lze provádět oznamování zjištěných porušení Etického kodexu.

 

Etická linka je určena nejen pro zaměstnance koncernu AGROFERT, ale i pro obchodní partnery a další osoby, které mohou jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení koncernem schválených pravidel etického chování.

Všechna oznámení budou důkladně prošetřena a v případě zjištění porušení budou přijata opatření k nápravě.