CENTROPROJEKT je spolehlivý partner v investiční výstavbě již 97 let

11. 8. 2022

Společnost Centroprojekt Group, a.s. počítá svou historii od roku 1925, kdy vzniklo projektové oddělení firmy Baťa. Originální urbanistické řešení firma uplatnila při budování řady výrobních a obytných celků během předválečné expanze Baťova koncernu po celé ČR i po celém světě. Stavby z pera Centroprojektu se ve své době stavěly v Jugoslávii, Anglii, USA i v Indii.

Od roku 1945 zlínský závod firmy Baťa přešel do vlastnictví státu a projektová složka stavebního závodu se podílela na poválečné obnově města Zlína.

Do roku 1989 se v Centroprojektu realizovala celá řada průmyslových i občanských staveb, z nichž mnohé získaly ocenění v různých soutěžích. Na dobových fotografiích jsou stavby jako KRAS Boskovice, OP Prostějov nebo firemní budova samotného Centroprojektu.

Rok 1992 byl rokem transformace státního podniku na akciovou společnost. Rozvíjela se spolupráce se zahraničními investory v ČR. V období roku 2000 -2002 se naše firma umístila na prvním místě ze všech firem ve stavebním sektoru. V roce 2013 firma přešla na holdingovou strukturu, která umožnila lépe reagovat na požadavky trhu a potřeb našich zákazníků.

Po dlouhodobé spolupráci se firma Centroprojekt Group a.s. v roce 2016 stala součástí skupiny Agrofert. Toto spojení pro naši společnost znamenalo finanční stabilitu i možnost získání zakázek v oblasti chemie a potravinářství. V roce 2018 vznikla v naší struktuře nová skupina technologů, která se skládá z procesních inženýrů, strojních inženýrů a energetických specialistů. Centroprojekt tak rychle zareagoval na poptávku trhu v oblasti chemického, potravinářského a spotřebního průmyslu. Od roku 2018 tato skupina pracovala na řadě projektů, z nichž vybíráme několik zajímavých v rámci spolupráce AGF.

Fatra Rekonstrukce tepelného hospodářství – termoolej

Pro Fatru Napajedla jsme v roce 2020 na výše uvedenou zakázku vypracovali dokumentaci pro provádění stavby. Investor rozhodl o záměně technologie ohřevu válcovací linky. Záměr spočíval v přechodu z dosavadního parního ohřevu na ohřev diatermickým olejem. Jednalo se tedy o náhradu temperanční stanice pára/voda za stanici termoolej/ voda. Tento projekt byl připravován v koordinaci s dalšími dílčími projekty

Fatra Rekonstrukce tepelného hospodářství – kotelna 2x1180 kw

Souvisejícím projektem ve Fatře Napajedla byla realizace nové plynové kotelny. Pro tuto dílčí zakázku naše firma vypracovala technický koncepční návrh, dokumentaci pro stavební povolení i dokumentaci pro provádění stavby. Naše skupina technologů prováděla na této zakázce kompletní inženýrskou činnost i samotný autorský dozor.

CEREA SMIŘICE Nová kotelna 2x1022 kW v závodě výrobny krmných směsí

V tomto případě šlo o zakázku pro zemědělský průmysl v rozsahu studie, dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. Součástí plnění bylo také vypracování žádosti o dotace, inženýrská činnost a samozřejmě také autorský dozor. V roce 2021 tak mohla být vybudována nová parní kotelna o výkonu 2x1022 kW.

LOVOCHEMIE výrobna kd7 – nový energetický zdroj

Předmětem plánované investice je zajištění výroby energie využitím nízkoemisního odpadního tepla z exotermické reakce výroby kyseliny dusičné v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Pro tento záměr jsme se zapojili do širší spolupráce na přípravě studie proveditelnosti s propočtem investičních nákladů a na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Tento rozsáhlý projekt je ukázkou spolupráce společností Lovochemie, VÚCHT a Centroprojekt. Další stupeň projektu spočívá ve výběru zhotovitele a souvisí mimo jiné i s nákupem licence, další stupně projektu se tedy budou řešit již s konkrétním generálním dodavatelem.

LOVOCHEMIE Úpravy technologie v provozu ledek

V roce 2021 získala skupina technologů zakázku od firmy Lovochemie v provozu výroby ledku vápenatého. Zakázka byla v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Tato pak slouží pro výběr zhotovitele. Firma Lovochemie požadovala v zadání optimalizaci výroby a navýšení kapacity výroby ledku vápenatého. V rámci projektu se jednalo o výměnu dílčích částí technologických uzlů, např. drtiče, třídiče, ventilátoru a čerpadel. Výměna strojů za větší a těžší si vyžádala podrobné statické posouzení stávajícího objektu a z toho vyplývající úpravu stavebně konstrukčního řešení. Část budovy se musela nastavit a rozšířit mimo jiné i pro servisní přístupy k aparátům. Ke strojům byly přivedeny nové rozvody EL a MaR. Projekt byl zpracován v softwaru Autodesk Plant 3D.

VODŇANSKÁ DRŮBEŽ ZÁVOD MODŘICE

Doplnění plynového parního kotle 6,0 t/h páry do stávající kotelny 7,4 t/h páry v závodu na zpracování a prodej výrobků z drůbežího masa.

Záměrem investora bylo instalovat nový parní kotel včetně napájecí nádrže a příslušenství do prostoru stávající plynové kotelny. Důvodem byla snaha o navýšení výkonu a zvýšení provozní jistoty dodávky páry pro technologickou potřebu a vytápění objektů v areálu společnosti. Pro tuto akci jsme pro investora připravili kompletní dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby. Následně jsme spolupracovali jako autorský dozor při výstavbě.

DALŠÍ ZPRÁVY